Lernia av Lars-Nila Lasko

S

 

1986 – LERNIA

 

Arbetsmarknadsutbildningens historia

Kriget skapade svensk arbetsmarknadspolitik

Före år 1914 var statens arbetsmarknadspolitiska insatser mycket begränsade oh omfattade huvudsakligen stöd till kommuner. I och med första världskrigets utbrott befarades stor arbetslöshet och staten bildade Statens Arbetslöshetskommission (AK). AK:s huvuduppgift var att komma med förslag till åtgärder för att motverka och mildra verkningarna av den förväntade ökningen av arbetslösheten. Första världskriget fick inte den effekt på arbetslösheten som förväntades av regering och riksdag. I stället minskades arbetslösheten kraftigt under krigsåren samtidigt som Sveriges export ökade till de krigförande länderna. Det var först efter andra världskrigets fredsslut som arbetslösheten kom att tillta i Sverige samtidigt som svensk export minskade.

 

Första regleringen av arbetsmarknadsutbildning år 1916

Den första förordningen om statlig arbetsmarknadsutbildning var 1916 års hjälpkungörelse. I 1916 års hjälpkungörelse inskrevs att arbetslösa som erhöll statsbidrag, dvs ”arbetslöshetshjälp”, var skyldiga att delta i kursverksamhet som anordnades för dem.

 

Statlig arbetsmarknadsutbildning inleds år 1918

Under vintern år 1918 startar de första kurserna för arbetslösa. Det var huvudsakligen kvinnor och ungdomar inom textilindustrin som kurserna vände sig till. Under krigsslutet drabbades textilindustrin av en kraftig nedgång med stor arbetslöshet.

Senare vidgades kurserna till att omfatta sömnad, skolagning, matlagning, ”tvätt och bostadsvård”, läsning och skrivning. Huvudsakligen var det kvinnor som deltog i sammanlagt 15 kommuner och med närmare 2000 deltagare. Staten stod för 2/3 av kostnaderna och kommunerna resterande 1/3. Arbetsmarknadspolitik hade sedan år 1902 huvudsakligen varit en kommunal intressesfär. För staten var arbetslöshet ett socialt problem och organiserades under socialdepartementet med Statens Arbetslöshetskommission (AK) som rådgivande organ.

 

Statlig arbetsmarknadsutbildning och Skolöverstyrelsen (SÖ) år 1920

Om arbetsmarknadsfrågor var ett socialpolitiskt ansvarsområde så var arbetsmarknadsutbildning ett utbildningspolitiskt ansvarsområde. Skolöverstyrelsen bildades år 1919 genom sammanslagning av Läroverksöverstyrelsen och Folkskoleöverstyrelsen och var ett centralt ämbetsverk (SFS 1918:1115). Arbetsmarknadsutbildning sågs på denna tid huvudsakligen som yrkesutbildning. Yrkesutbildningsfrågor låg under Skolöverstyrelsens ansvarsområde fram till år 1944.

Skolöverstyrelsen fick allt eftersom ett allt centralare ansvar för utbildningsfrågor utanför universiteten och högskolan som den statliga och kommunala vuxenutbildningen, särskolan, riksinternatskolor, statsunderstödda enskilda skolor, specialskolor, sameskolorna och nomadskolorna etc.

 

1944 – Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning (KÖY)

Yrkesutbildningsfrågor överfördes år 1944 från Skolöverstyrelsen till det nybildade Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning (KÖY). År 1964 lades

Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning ned och yrkesutbildningen återfördes till Skolöverstyrelsen.

 

1948 – AMS, Skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsutbildning

Den 1:a januari 1948 ombildas Statens Arbetsmarknadskommission till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). AMS tar över allt ansvar i arbetsmarknadspolitiska frågor som tidigare legat på Socialstyrelsen. Arbetsmarknadsfrågor har tidigare setts på och organiserats som en social fråga. Från och med 1948 utgör arbetsmarknadsfrågor ett eget politikerområde. AMS tar även över ansvaret för arbetslöshetsförsäkringen från Socialdepartementet. AMS får även ansvaret för arbetsmarknadsutbildningar tillsammans med Skolöverstyrelsen (SÖ) . Skolöverstyrelsen bildades år 1919 genom sammanslagning av Läroverksöverstyrelsen och Folkskoleöverstyrelsen och var ett centralt ämbetsverk (SFS 1918:1115).

Samtidigt tillkommer ett nytt verk under den statliga styrelsen AMS nämligen Arbetsmarknadsverket (AMV).

 

AMU och AMU-Center

Inom Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) tillskapades en enhet för Arbetsmarknadsutbildning (AMU). Under AMU inrättades utbildningsinstanser runt om i riket kallade AMU-Centra.

AMU-utbildningarna delades in i fyra kategorier:

Förberedande teoretiska kurser,

Grundkurser,

Vidareutbildningar, samt

Reaktiveringskurser.

AMU-Utbildningarna genomfördes vid de olika AMU-Centra. AMU-Utbildningarna kallades fram till år 1972 för Centrala omskolningskurser (COK).

 

Delat utbildningsansvar mellan AMS och Skolöverstyrelsen

AMS och Skolöverstyrelsen hade ett delat ansvar för arbetsmarknadsutbildningen. De olika AMU centra hade ingen egen del i statsbudgeten även om de var statsägda. AMS var beställaren av utbildningarna och Skolöverstyrelsen genomförde de olika kurserna. I praktiken blev det omfattande statliga medels överföringar från Finansdepartementet till AMS till Skolöverstyrelsen till AMS utbildningsorgan AMU. AMS och Skolöverstyrelsen utsattes även för kritik att vara byråkratiska och långsamma för att ta fram utbildningar. Utbildningar som dessutom ofta inte passade arbetsmarknadens behov längre när de väl kom tillstånd.

Skolöverstyrelsen avvecklades 1991 och ersattes av en mindre organisation Skolverket som central skolmyndighet och med ett avsevärt mer begränsat ansvarsområde.

 

1986 – AMU-gruppen

År 1986 övergavs det delade och byråkratiska ansvaret mellan Skolöverstyrelsen och AMS i arbetsmarknadsutbildning och överfördes till den nybildade statliga organisationen – ”AMU-gruppen”. Arbetsmarknadsutbildningen fick således en helt ny organisation. AMU-gruppen tog över de olika statliga AMU-centra i riket.

Även utförandet av arbetsmarknadsutbildningen omvandlades till ett helt nytt system. Ett arbetsmarknadsutbildningssystem som ekonomiskt skulle vara självbärande. Detta framgår av Förordning (1985:833) med instruktion för AMU-gruppen 3 § ”AMU-gruppens verksamhet finansieras genom intäkter, om inte regeringen föreskriver annat. Varje AMU-myndighet fastställer priser för sina tjänster och ansvarar för det ekonomiska resultatet av sin verksamhet…” AMU-gruppen skulle sälja och producera utbildning.

Samtidigt infördes regler om upphandling av arbetsmarknadsutbildning för Länsarbetsnämnderna. Nu skulle det bästa och billigaste arbetsmarknadsutbildningarna upphandlas från statlig eller privat utbildningsanordnare. Med AMU-gruppen blev staten den största försäljaren av arbetsmarknadsutbildningar.

 

1993 AMU-gruppen blir Aktiebolag

AMU-gruppen omvandlades år 1993 till ett statligt

aktiebolag AMU-gruppen AB.

 

1998 AMU-gruppen AB utökar verksamhetsinriktningen

AMU-gruppen AB startar år 1998 bemanningsverksamhet.

 

2000 AMU-gruppen AB blir Lernia

AMU-gruppen bytte den 15:e mars år 2000 namn till Lernia. Tanken var att namnet skulle associera till lärande och utbildning som i engelska ”learn” eller tyska ”lernen”. Detta förutom att få ett mer säljinriktat namn.

2015

Lernia utbildar under året drygt 43 000 personer, samarbetar med 1 700 kunder och hyr ut över 9000 bemanningskonsulter, varav fler än 6 000 är nyanställda.

 

Lernia 2016

Lernia blir vinnare i Sveriges bästa kundtjänst och utses till Karriärföretag 2016.

Mer om Lernia finns på länken www.lernia.se

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Induvidual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a society work and a civilization work — In the Kingdom of Sweden we have the Swedish Public Employment Service, (Arbetsförmedlingen), to bring together individuals for commitment!

2003 – Statligt veckopendlingsstöd upphör av Lars-Nila Lasko

N

År 2002 beslutas att statligt veckopendlingsstöd för arbetssökanden som erhållit nytt arbete skall upphöra från 1:a januari 2003.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Induvidual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a society work and a civilization work — In the Kingdom of Sweden we have the Swedish Public Employment Service, (Arbetsförmedlingen), to bring together individuals for commitment!

2002 – Samhall AB grundas av Lars-Nila Lasko

J

1960 och 1970-talen med nya stödinsatser för särskilt behövande arbetssökande

Under 1960 talet tillkom ett stort antal arbeten fram för de som behövde särskilt stöd. Det kunde vara kontorsarbeten, lagerarbeten, verkstadsarbeten osv. Dessa jobb finansierades av staten, men drevs av kommuner och länsarbetsnämnder. Under 1970-talet utökades ytterligare arbetsplatser för de som behövde särskilt stöd.

Det gjorde att det uppstod olika bedömningar om möjligheter till skyddat arbete för den arbetssökande i olika delar av landet, samt dålig samordning mellan kommuner och län. Alla dessa arbetsplatser blev dessutom tämligen oöverskådliga.

 

1980 – Stiftelsen Samhällsföretag

År 1980 bildades den statliga Stiftelsen Samhällsföretag. Stiftelsen Samhällsföretag hade en affärsdrivande utgångspunkt till skillnad från tidigare olika verksamheter.

 

1992 – Stiftelsen Samhällsföretag blir koncernen Samhall AB

Samhällsföretag omvandlades 1992 till Samhall AB. Samhall AB var till en början en koncern med flera dotterbolag.

 

2002 – Samhall AB

10 år senare år 2002 omvandlades koncernen och alla dotterbolag till ett enda bolag Samhall AB.

 

Samhall AB – Ett av Sveriges största företag

Samhall AB ägs av svenska staten och har 23 000 arbetsplatser på över 200 orter. Det gör Samhall AB till ett av Sveriges största företag och en av Sveriges största arbetsgivare.

 

Samhall AB är ett affärsmässigt företag

Samhall AB är ett affärsmässigt företag som, liksom andra företag, har att generera en vinst. Vinsten i Samhall AB återinvesteras i företaget genom bland annat utbildning och kompetensutveckling.

Bolaget Samhall AB sorterar under och redovisar sin verksamhet till Näringsdepartementet.

 

Samhall AB:s huvuduppdrag – Erbjuda arbete för funktionshindrade

Samhalls uppdrag är att erbjuda arbete och utveckla arbetsförmågan för de personer med funktionshinder som står långt från arbetsmarknaden.

Enligt förordning (SFS 2000: 630) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska ”arbetsförmågan vara så nedsatt att de inte kan få annat arbete och deras behov av arbete inte kan tillgodoses genom andra insatser”.

 

Arbetsförmedlingen och Samhall AB – Gemensamma utgångspunkter

Arbetsförmedlingen och Samhall AB har båda uppdraget att främja möjligheterna till arbete för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

 

Samverkansavtal

Arbetsförmedlingen och Samhall AB har ett samverkansavtal baserat på båda har uppdraget att främja möjligheterna till arbete för personer med funktionshinder. Det senaste Samverkansavtalet är från mars 2012.

 

Samrådsgrupp Arbetsförmedlingen och Samhall AB

Samhall AB och Arbetsförmedlingen har en central samrådsgrupp för att förverkliga sina uppdrag, lagstiftning och samverkansavtal.

Till detta kommer lokala samrådsmöten mellan Samhall AB och Arbetsförmedlingen.

 

Arbetskraft genom Arbetsförmedlingen till Samhall

Arbetsförmedlingen beslutar i samråd med Samhall om den geografiska fördelningen av arbetstillfällen i Samhalls kärnuppdrag.

Arbetsförmedlingen disponerar samtliga arbetstillfällen i Samhalls kärnuppdrag och svarar för anvisning till anställning. Syftet med en anställning i Samhall är att stärka eller vidmakthålla den sökandes arbetsförmåga. Det är med denna utgångspunkt Arbetsförmedlingen bedömer vilka arbetssökande med funktionshinder som har behov av en anställning i Samhall. Samhall får ersättning från staten för de extra kostnader som de anställdas funktionsnedsättning innebär

Anställningsformen i kärnuppdraget regleras av kollektivavtal.

 

Arbete inom Samhall AB

Eftersom Samhall AB har över 23 000 anställda på över 200 orter varierar arbetsuppdragen inom Samhall såsom montering och förpackning, tillverkning, lager och logistik, mark- och fastighetsservice, städning samt äldreservice.

Till detta kommer att tre fjärdedelar av Samhalls medarbetare utför uppdrag hos kunder i form av service eller bemannade lösningar.

 

Samhall AB – Ett världsledande företag

Samhall AB har blivit ett föregångsföretag för många länder i att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning.

 

Samhall AB – Arbetskraft till arbetsmarknaden

Ett viktigt syfte med Samhall AB:s verksamhet är att förbereda funktionshindrade med arbetshandikapp för arbete på den reguljära arbetsmarknaden. De flesta sådana övergångar sker med hjälp av lönebidrag.

 

En lyckad lösning för personer med nedsatt arbetsförmåga är således en start som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen via Samhall AB till ett ordinarie jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Induvidual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a society work and a civilization work — In the Kingdom of Sweden we have the Swedish Public Employment Service, (Arbetsförmedlingen), to bring together individuals for commitment!

2000 – AMU-gruppen AB blir Lernia av Lars-Nila Lasko

R

 

2000 AMU-gruppen AB blir Lernia

AMU-gruppen bytte den 15:e mars år 2000 namn till Lernia. Tanken var att namnet skulle associera till lärande och utbildning som i engelska ”learn” eller tyska ”lernen”. Detta förutom att få ett mer säljinriktat namn.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Induvidual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a society work and a civilization work — In the Kingdom of Sweden we have the Swedish Public Employment Service, (Arbetsförmedlingen), to bring together individuals for commitment!

2000 – AMU-gruppen AB blir Lernia av Lars-Nila Lasko

stol

 

2000 – AMU-gruppen AB blir Lernia

AMU-gruppen bytte den 15:e mars år 2000 namn till Lernia. Tanken var att namnet skulle associera till lärande och utbildning som i engelska ”learn” eller tyska ”lernen”. Detta förutom att få ett mer säljinriktat namn.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Induvidual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a society work and a civilization work — In the Kingdom of Sweden we have the Swedish Public Employment Service, (Arbetsförmedlingen), to bring together individuals for commitment!

1999 – Ny förordning om flyttningsbidrag av Lars-Nila Lasko

cropped-people-two.jpg

Den 10 juni 1999 inträdde en ny förordning om flyttbidrag. I och med den nya förordningen så upphör medflyttandebidrag samt inlösen av egnahem och inlösen av bostadsrätter.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Induvidual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a society work and a civilization work — In the Kingdom of Sweden we have the Swedish Public Employment Service, (Arbetsförmedlingen), to bring together individuals for commitment!

1998 – AMU-gruppen AB utökar verksamhetsinriktningen av Lars-Nila Lasko

S

 

1998 AMU-gruppen AB utökar verksamhetsinriktningen

AMU-gruppen AB startar år 1998 bemanningsverksamhet.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Induvidual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a society work and a civilization work — In the Kingdom of Sweden we have the Swedish Public Employment Service, (Arbetsförmedlingen), to bring together individuals for commitment!

1998 – Utbildningskrav införs för statligt stöd av Lars-Nila Lasko

cropped-people-one.jpg

Tidigare har likhetsprincip rått för hela nationen eller ett visst geografiskt område för att arbetssökanden skall erhålla statliga bidrag. År 1998 införs krav på lägst 3-årig gymnasieskola för den som är under 20 år och vill erhålla pendlingsstöd, respenning, starthjälp, eller medflyttandebidrag

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Induvidual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a society work and a civilization work — In the Kingdom of Sweden we have the Swedish Public Employment Service, (Arbetsförmedlingen), to bring together individuals for commitment!

1998 – AMU-gruppen AB utökar verksamhetsinriktningen av Lars-Nila Lasko

J

 

 

Statliga AMU-gruppen AB startar år 1998 bemanningsverksamhet.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Induvidual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a society work and a civilization work — In the Kingdom of Sweden we have the Swedish Public Employment Service, (Arbetsförmedlingen), to bring together individuals for commitment!

1997 – Statligt pendlingsstöd begränsas av Lars-Nila Lasko

folk

 

År 1993 införs ”Pendlingsstöd” för arbetssökande som fått anställning

på ort dit restiden överstiger en och en halv timme. Som krav ställs att det nya jobbet skall vara minst 6 månader och arbetet har förmedlas via arbetsförmedlingen. Pendlingsstöd är på 1 200 kr per månad och utbetalas i högst sex månader.

År 1997 begränsas pendlingsstödet till att endast omfatta en gång för varje arbetssökande under en tvåårsperiod.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Induvidual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a society work and a civilization work — In the Kingdom of Sweden we have the Swedish Public Employment Service, (Arbetsförmedlingen), to bring together individuals for commitment!